Transfore

Platform laat juridische toets uitvoeren

Dinsdagavond 27 juni jl. heeft Transfore een informatiebijeenkomst gehouden voor de nieuw te plaatsen TBS kliniek tussen het  Brinkgeventerrein en het ziekenhuis. Hier waren naast medewerkers van Transfore, ook de burgemeester en enkele raadsleden aanwezig. Doel van de avond vanuit Transfore was om zorgen weg te nemen die er heersen vanuit omwonenden. Er waren ongeveer 120 mensen uit Schalkhaar en directe buurten rondom Brinkgeven.

Door: Platform Schalkhaar

SCHALKHAAR – 30 JUNI 2023 – Er werden vragen gesteld over de haalbaarheid van dit plan en in hoeverre dit nog (door de gemeente) kon worden tegengehouden. Daarin gaf de burgemeester aan dat als de aangevraagde vergunning binnen deze bestemming valt, zij niets anders kunnen doen dan deze vergunning af te geven. Transfore gaf aan dat zij denken dat het bestemmingsplan in lijn is met de door te voeren plannen. Platform Schalkhaar heeft echter hoop dat dit niet het geval hoeft te zijn. Het Platform heeft namelijk een juridische toets laten uitvoeren, waarin aanwijzingen staan dat de plannen van Transfore niet zondermeer binnen de huidige bestemming zouden vallen. Daar wordt verder onderzoek naar gedaan door deze juridische partij.

Veel mensen die aanwezig waren, hadden niet alleen vragen, maar gaven aan erg ongerust te zijn over de komst van de kliniek. Dit omdat ze bang zijn dat Transfore de veiligheid niet kan waarborgen. Deze mensen uit de TBS kliniek gaan met verlof onder begeleiding in de buurt en dat zou betekenen dat naast de huidige bijzondere doelgroepen ook deze mensen onderdeel gaan uitmaken van het dagelijkse leven in Schalkhaar. Naast de risico’s die dit met zich meebrengt, vonden veel mensen dat de balans volledig zoek is tussen het aantal dorpsbewoners en het aantal mensen dat zorg nodig heeft. De meerderheid vindt dat deze signalen niet worden gehoord door de gemeente. Ook Transfore heeft geen boodschap aan de roep over de verstoring van de balans.

De burgemeester gaf aan het aangrijpend te vinden dat veel inwoners een steeds groter gevoel van onveiligheid ervaren. Kindcentrum Schalkhaar gaat samen met Platform Schalkhaar met de burgemeester in gesprek over het steeds groter wordende gevoel van onveiligheid. Ook kwam naar voren dat niet alle meldingen van incidenten worden gemeld bij de wijkagent of wijkmanager. Daardoor is de impact van de overlast onderbelicht bij de gemeente.  Daarom roepen wij bij deze de bewoners van Schalkhaar op om dat wel te doen als er incidenten zijn. Denk hierbij aan hangen, bedelen, wildplassen, samenscholen, creëren van onveilig gevoel etc.

Vanuit het Platform Schalkhaar gaan we in ieder geval verder het gesprek aan met de verschillende partijen die hierbij zijn betrokken, zoals Transfore en de gemeente. Mochten jullie als bewoners hier nog meer vragen over hebben, laat het ons dan weten of sluit aan bij een van onze vergaderingen.

Meer info: www.platformschalkhaar.nl

Informatieavond over komst TBS’ers

SCHALKHAAR – 26 JUNI 2023 – Op dinsdag 27 juni 2023 van 19.30 uur tot 21.00 uur organiseert Transfore een informatieavond voor omwonenden over de uitbreidingsplannen voor hoog complexe beveiligde zorg op het Brinkgreventerrein. Dit omdat het onderzoek in een vervolgfase is gekomen. De avond is in gebouw De Steerne op het terrein.

De eerste fase gericht op haalbaarheid is afgerond. In de volgende fase wordt een ontwerp uitgewerkt. Transfore vindt het belangrijk dat bewoners goed geïnformeerd worden over de plannen en gaat graag in gesprek over de vragen en de zorgen daarover die onder meer spelen bij inwoners van Schalkhaar. 

Tijdens de informatieavond wil Transfore de uitgangspunten van de ontwerpfase en het vergunningenproces graag toelichten en in gesprek gaan hoe zij u als omwonenden hierbij kunnen betrekken. Er is ruim gelegenheid voor uw vragen, reacties en suggesties. U kunt gewenste bespreekpunten van tevoren ook met Transfore delen via info@transfore.nl.

Meer informatie over de uitbreidingsplannen staat op www.transfore.nl/uitbreiding. Op deze pagina kunnen omwonenden zich ook inschrijven voor de bewonersavond.

Omwonenden lopen weg uit overleg TBS’ers

SCHALKHAAR – 7 JUNI 2023 – Vertegenwoordigers van Platform Schalkhaar, de Kerngroep Dorpsvisie Schalkhaar en de BOB (Belangengroep Omwonenden Brinkgreven) zijn vorige week dinsdag weggelopen uit een overleg met Transfore en de gemeente Deventer. Transfore, dat ruim 50 zwaar te beveiligen TBS’ers wil gaan huisvesten op de Rielerenk (Brinkgreventerrein), had in de bijeenkomst samen met onder meer genoemde partijen de geplande informatieavond van 27 juni a.s. willen voorbereiden.

Alvorens op te stappen uit het overleg werd door de vertegenwoordigers een statement voorgelezen, waarin duidelijk werd gemaakt dat Platform Schalkhaar, de Kerngroep Dorpsvisie Schalkhaar en de BOB geen medewerking willen en zullen verlenen aan deze nieuw- en verbouwplannen van Transfore voor de huisvesting van mensen die ernstige misdrijven hebben begaan of kunnen begaan. Zij vormen volgens de drie partijen een onacceptabel risico voor de veiligheid en leefbaarheid van de omgeving.

Het statement werd afgesloten met duidelijke woorden: ,,Wij roepen de gemeente Deventer op om een betrouwbare overheid te zijn. Wij vragen u met klem om ons als burgers serieus te nemen. Dat doet u niet door het gevoel achter te laten dat wij met dit soort avonden een verplicht vinkje zijn op de checklist van inspraak. Maar juist door eerst in gesprek te komen over het grote risico dat de samenloop van alle plannen en opgaven in onze leefomgeving alles uit het lood zal trekken.”

De vertegenwoordigers van de drie partijen gaven in hun krachtige statement tot slot aan zich met alle middelen te zullen verzetten tegen de plannen van Transfore. ,,Vanzelfsprekend doen wij dit met respect voor de belangen die ieder hier aan tafel vertegenwoordigt.” Na het voorlezen van het statement verlieten de vertegenwoordigers het overleg.

,,Dit is omdat het bij Transfore en de gemeente steeds gaat om de vraag HOE de kliniek er zou moeten komen”, laat een van de vertegenwoordigers weten. ,,Terwijl wij juist met de gemeente in gesprek willen over OF die kliniek er uberhaupt moet komen vanwege de stapeling van bijzondere doelgroepen in ons dorp. We vragen van de gemeente alles meer in elkaars perspectief te plaatsen en te kijken naar de impact voor het dorp Schalkhaar.”

Bijlagen:
Lees hier het volledige statement van de drie partijen
 > Statement
Kaart van ‘Bijzondere doelgroepen en toegangswegen’ in Schalkhaar > Overzichtskaart

Platform: plannen TBS’ers op Brinkgreven

SCHALKHAAR – 29 MEI 2023 – In de Stentor en op deze website verscheen vorige week het bericht dat de organisatie Transfore de plannen door gaat zetten voor het bouwen van een zogenaamde ‘FPK’ – een Forensisch Psychiatrische Kliniek – op het terrein van de Brinkgreven. De locatie is hemelsbreed 100 meter verwijderd van onze dorpsgrenzen, namelijk in een weiland tussen het Brinkgreventerrein en het Deventer Ziekenhuis in. Omdat deze plannen impact kunnen hebben op de veiligheid en leefbaarheid (dorps karakter) vinden wij dat bewoners in Schalkhaar onderstaande informatie zouden moeten krijgen. 

Wat is een FPK?
Een FPK is een instelling waarin mensen worden behandeld die ernstige strafbare feiten hebben gepleegd of kunnen plegen. Je kunt o.a. denken aan misdadigers die door de rechter veroordeeld zijn voor geweld, moord of doodslag, aanranding of verkrachting en een TBS-maatregel opgelegd hebben gekregen. Vanwege het risico dat deze mensen vormen voor zichzelf en hun omgeving moeten zij worden opgesloten in een zwaar beveiligd gebouw met hoge hekken en cameratoezicht (www.forensischezorg.nl/zorgaanbod/klinische-zorg/beveiligingsniveau-3). Als mensen verder in hun behandeltraject zitten, kunnen de beveiligingsmaatregelen mogelijk worden verlicht. Een FPK is vaak een volgende stap na de behandeling in een TBS-kliniek (Beveiligingsniveau 4 | Forensische Zorg). 

Wat is nu de stand van zaken?
Als de plannen werkelijkheid worden, dan komen er: 

  • In een nog te realiseren gebouw 40 die zeer zware beveiliging (beveligingsniveau 3) nodig hebben. 
  • In de paaz-afdeling van het gebouw Rielerenk naast het Deventer ziekenhuis nog eens 12 patiënten, die beveiligd moeten worden. (beveiligingsniveau 2) 

De behandelcapaciteit wordt dus meer dan verdubbeld. Navraag leert dat Transfore niet uitsluit dat er in de toekomst nog uitbreidingen zouden moeten volgen. 

Inmiddels heeft het bestuur van Transfore beoordeeld dat de plannen voor de kliniek haalbaar zijn en is besloten tot het laten maken van een eerste ontwerp. Op 27 juni 2023 wordt daarom voor onwonenden opnieuw een informatieavond georganiseerd op terrein De Brinkgreven. 

Vanaf wanneer weten wij van de plannen?
De eerste berichten over de bouw van zo’n kliniek kwamen in dezelfde periode vorig jaar. Transfore bleek al een tijdje met het bestuur van de gemeente Deventer in gesprek over de plannen. Op basis van een communicatieplan is in de zomer van 2022 een aantal informatieavonden georganiseerd, waarbij omwonenden voor het eerst op de hoogte werden gebracht over de plannen. Er was ruimte om zorgen te uiten en vragen te stellen. De informatieavonden gaven veel onrust onder inwoners van 

Schalkhaar en andere omwonenden uit De Bekkumer, omgeving voormalig Sint Josef ziekenhuis en Voorstad. 

Werden er al eerder TBS-ers gehuisvest ?
Volgens onze informatie is Transfore in 2013 voor het eerst gestart met het behandelen van TBS-ers e.d. op het terrein van Brinkgreven. Het betreft mensen die vaak wat verder zijn in hun behandeltraject, waardoor de inschatting wordt gemaakt dat de beveiligingsmaatregelen kunnen worden verlicht (Beveiligingsniveau 1 | Forensische Zorg en Beveiligingsniveau 2 | Forensische Zorg). Tijdens hun behandeling wonen ze op het Brinkgreven-terrein. Op dit moment zouden er 48 mensen op het terrein wonen, waarvan 8 mensen in de rietgedekte villa ‘Labor Sanat’ gelegen aan de Brinkgrevenweg, de doorgaande weg tussen Deventer en Schalkhaar. Met de plannen zou de capaciteit dus meer dan verdubbeld worden, met ook nog eens mensen die een veel zwaardere beveiliging nodig hebben. 

Wij weten niet in hoeverre het behandelen van dit type patiënten op het terrein juridisch is toegestaan. Dat zoeken wij nog uit. Bij de start van de plannen zijn omwonenden, voor zover wij weten, pas geïnformeerd toen de behandeling van dit type patiënten al was begonnen. Er is destijds een heel beperkt aantal omwonenden geïnformeerd. 

Welke rol heeft het platform Schalkhaar genomen?
Vanaf de eerste berichten is het bestuur van platform Schalkhaar in gesprek getreden met vertegenwoordigers van Transfore. Er zijn ook gesprekken gevoerd met ambtenaren van de gemeente Deventer. Op 7 februari hebben wij op het gemeentehuis een gesprek gehad met burgemeester Ron König en wethouder Rob de Geest. 

Hoe gaan wij verder?
Op 30 mei a.s. zijn wij uitgenodigd voor een gesprek met het bestuur van Transfore en vertegenwoordigers van de gemeente, basisschool De Kleine Planeet op de Bekkumer, Raster Groep, Belangengroep Onwonenden Brinkgreven en de wijkagent. Daar zullen wij ons standpunt bij het bestuur van Transfore duidelijk kenbaar gaan maken. Na afloop van het overleg zullen wij inwoners van Schalkhaar en andere geïnteresseerden verder informeren over ons standpunt en wat vervolgstappen zouden kunnen zijn. 

We zullen op onze website een pagina openen met alle beschikbare informatie. Wij zullen daar ook de informatie plaatsen die wij van de gemeente hebben verkregen en nog zullen krijgen op grond van een beroep op de Wet open overheid. 

Heeft u vragen of opmerkingen?
U kunt ons bereiken via het e-mailadres: info@platformschalkhaar.nl
Of kijk op onze website: www.platformschalkhaar.nl
Platform Schalkhaar heeft vergaderingen die openbaar zijn en iedereen uit Schalkhaar kan hierbij aansluiten. Vergaderdata zijn te vinden op onze website. 

Informatieavond uitbreiding zorg Brinkgreventerrein

SCHALKHAAR – 17 MEI 2023 – Het afgelopen jaar is door Dimence Groep onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de hoog complexe beveiligde zorg op het Brinkgreventerrein in Deventer uit te breiden. De eerste fase, gericht op de haalbaarheid, is nu afgerond. In de volgende fase zal een ontwerp uitgewerkt worden. Op dinsdag 27 juni wordt tijdens een informatiebijeenkomst voor omwonenden de ontwerpfase en het vergunningenproces toegelicht.

Op basis van de stappen tot nu toe en het strategisch belang van hoog complexe zorg voor de Dimence Groep heeft de Raad van Bestuur de opdracht verstrekt voor de volgende fase. Het is voor Oost-Nederland belangrijk om over deze vorm van beveiligde zorg te beschikken zodat we de opschaling voor de ambulante zorg en de klinische zorg kunnen doen. Ook is er landelijk veel behoefte aan deze capaciteit en is het goed deze over het land te verspreiden.

Ontwerpfase
In dit ontwerp zullen de wensen en eisen die in de afgelopen periode samen met o.a. medewerkers, patiënten en hun familieleden in kaart zijn gebracht verder worden uitgewerkt. We verwachten dat over het definitieve ontwerp in december 2023 of januari 2024 door de Raad van Bestuur besloten kan worden.

Informatieavond
Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over deze vervolgfase in het onderzoek naar mogelijke uitbreiding. Op dinsdag 27 juni is er voor omwonenden een bijeenkomst om hen nader te informeren over de ontwerpfase, het vergunningenproces en hoe zij als buurt betrokken kunnen worden. Deze avond is er ook ruim gelegenheid om vragen te stellen, suggesties te doen en met elkaar in gesprek te gaan.

Op www.transfore.nl/uitbreiding vindt u meer informatie over waarom Transfore wil uitbreiden.

Deel via