Voornemen wijzigen omgevingsplan Hagenvoorde

De gemeente Deventer heeft het voornemen om het omgevingsplan voor het gebied Hagenvoorde in Schalkhaar te wijzigen. Het globale plan is om op een deel van een onbebouwd, agrarisch perceel aan de noordkant van de Hagenvoorderdijk (vlakbij de Zandwetering) circa 50 woningen te realiseren, maar het plan moet nog verder worden uitgewerkt.

SCHALKHAAR – Deze ontwikkeling doet de gemeente samen met de organisaties ‘Wonen-in-Schalkhaar 55+’ en ‘Woonstichting De Marken’. ‘Wonen-in-Schalkhaar 55+’ is een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), waarbij de verschillende individuele kavelkopers zelf opdracht geven voor de bouw van hun woning. Hiervoor moet het omgevingsplan van de gemeente Deventer worden gewijzigd.

Masterplan
De gemeente Deventer gaat een masterplan voor deze woningbouwontwikkeling opstellen. Nadat de gemeenteraad het masterplan heeft vastgesteld, wordt er gestart met de procedure ‘wijziging Omgevingsplan’. De verwachting is dat er medio 2025 wordt gestart met die procedure, maar dit is nog onder voorbehoud en de planning kan nog wijzigen.

Er worden informatieavonden georganiseerd waarvoor omwonenden en andere belanghebbenden worden uitgenodigd. De data van de informatieavonden zijn nog niet bepaald. U kunt pas reageren op de wijziging tijdens de wettelijke procedure. De publicatie van de gemeente Deventer moet worden opgevat als de kennisgeving als bedoeld in artikel 16.29 van de Omgevingswet.

Ontwerpbesluit
Er kan op een later moment een reactie worden gegeven op de wijziging van het omgevingsplan. Deze wijziging vindt plaats volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat eerst een ontwerpbesluit wordt opgesteld. Dit ontwerpbesluit wordt zes weken ter inzage gelegd. Op het ontwerpbesluit kan eenieder tijdens deze periode richting de gemeente een reactie geven met een zienswijze.

Om tot een ontwerpbesluit te komen betrekt de gemeente zo nodig andere bestuursorganen, zoals het waterschap en de provincie. Voor informatie over het voornemen het omgevingsplan voor Hagenvoorde te wijzigen, kunt u contact opnemen met de heer D. Roemers van het team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling (gemeente Deventer), telefoon 14 0570.

Bron: Gemeenteblad 2024, 237209

Lees ook:

20 mei 2020: ‘Gemeente koopt Hagenvoorde voor woningbouw’

Deel via