Bezwaarschrift tegen huisvesting statushouders

In juli vorig jaar is Platform Schalkhaar overvallen door de berichten vanuit de gemeente Deventer dat op het terrein van het azc tijdelijke woonruimte zou worden gerealiseerd voor 150 statushouders. Op de informatiebijeenkomst werd door de gemeente uitgesproken dat de plek bij het azc de enige manier is om op korte termijn tijdelijke woonruimte binnen de gemeente te realiseren. Gezien de crisis in de asielzoekersopvang is de gemeente bang dat van bovenaf dwingende maatregelen de gemeente treffen en voelde de gemeente de noodzaak om snel te handelen.

Op de bijeenkomst werd duidelijk dat er veel weerstand tegen het besluit is. De omwonenden hebben de afgelopen jaren ingestemd met een tijdelijke vergroting van het aantal asielzoekers die in het azc kunnen worden opgevangen. Echter door de ervaren overlast is eind 2021 aangegeven dat zij niet opnieuw instemmen met tijdelijke uitbreiding. Daarnaast dient tijdelijk ook daadwerkelijk ‘tijdelijk’ te zijn en dient bij een structureel probleem de tijd door het COA gebruikt te worden om hiervoor structurele oplossingen te vinden. Ondanks het ontbreken van de instemming van de omwonenden heeft de gemeente Deventer het verzoek van het COA herhaaldelijk goedgekeurd.

Incidenten
Het besluit om nu nogmaals 150 statushouders te huisvesten op het terrein van het azc vergroot het aantal personen op het terrein met als gevolg dat het vastgestelde maximum aan personen dat gehuisvest kan worden, wordt overschreden. Dit vergroot de kans dat er meer incidenten zullen ontstaan op het terrein en daarbuiten. Huisvesting op het AZC terrein is daarnaast slechts een tijdelijke schijnoplossing voor de statushouders en het bevordert niet bepaald de integratie.

Tevens werd aangegeven dat de omwonenden veel moeite hebben met de wijze waarop de gemeente heeft gehandeld. Eerst een besluit nemen en daarna in gesprek gaan met de omwonenden over draagvlak is de omgekeerde volgorde. Hierdoor voelen de omwonenden zich niet serieus genomen hetgeen versterkt wordt door de houding van de gemeente Deventer.

Verstoord
Na de bijeenkomst is besloten om als Platform Schalkhaar samen te werken met de bewonersverenigingen Frieswijkerweg en Westenberg. Gezamenlijk is een brief verzonden om het onderzoek op te vragen waaruit zou blijken dat het terrein van azc de enige optie is om op korte termijn tijdelijke huisvesting te realiseren. Hierbij is ook aangegeven dat het azc stevig is verankerd in Schalkhaar, maar dat de ontstane balans door de huisvestingsplannen verstoord raakt. In Schalkhaar wordt de laatste jaren meer overlast ervaren door de bijzondere groepen die rond het dorp zijn gehuisvest.

Naast het azc is ook Brinkgreven (opvang geestelijke gezondheidszorg) aan de rand van Schalkhaar gehuisvest en meer recentelijk de verslavingszorg in afwachting van het beschikbaar komen van het pand aan de Snippeling.

Eind augustus heeft een gesprek met de burgemeester en wethouder plaats gevonden, waarbij Platform Schalkhaar nogmaals haar zorgen en bezwaren heeft geuit. De gemeente wil vasthouden aan haar besluit, maar heeft een andere locatie op het terrein gevonden waardoor er minder directe overlast zou kunnen zijn voor de omwonenden. Gevolg hiervan is dat er maximaal 100 statushouders kunnen worden gehuisvest. Verdere toezeggingen zijn niet gedaan.

Toezegging
Echter in de navolgende informatiebijeenkomst op 1 september jl. bleek de gemeente bereid om een toezegging te doen dat de tijdelijke huisvesting slechts twee jaar zou worden gebruikt voor de huisvesting van statushouders. Nadien zouden deze worden gebruikt ter vervanging van de ‘afgeschreven’ stacaravans. Echter de gevraagde onderbouwing van het besluit omtrent de noodzaak en locatie is nog steeds niet door de gemeente verstrekt.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de snelle oplossing die de gemeente voor ogen had niet uitvoerbaar was. Ondanks dat er inmiddels zes plekken aangewezen zijn voor tijdelijke huisvesting houdt de gemeente vast aan de plek op het terrein van het azc voor huisvesting van statushouders. Vandaar dat gezamenlijk met de bewoners van de Westenberg, Frieswijkerweg en Baerlerhoek bezwaar is gemaakt tegen de vergunning.

Deel via

Een gedachte aan “Bezwaarschrift tegen huisvesting statushouders

  1. JMD

    Me is hier vergeten het stikstof probleem nog mee te nemen, de bouw aanvoer en de slechte isolatie van de woningen.

    Ik denk dat dit project de stikstof waarden al ruim heeft overschreden, en elk andr project zou al stil gelegd zijn

Geef een reactie